VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
A
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


vydané společností GameDevHub Czech s.r.o. s platností a účinností od [1.3.2021] (dále jen „VOP“):
    
1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1    Společnost GameDevHub Czech s.r.o., IČO: 096 57 142, se sídlem Nezvalova 663/16, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 46132 (dále jen „GDH“ či „Poskytovatel“) poskytuje vzdělávací služby v oblasti informačních technologií.
1.2    Společnost GDH na svých internetových stránkách www.gamedevhub.cz provozuje internetový obchod (dále jen „Internetový obchod“), kde umožňuje třetím osobám zakoupit si služby, jejichž předmětem jsou on-line kurzy dle nabídky Internetového obchodu (dále jen „Kurzy“). Specifikace a obsah jednotlivých Kurzů, nezbytné hardwarové či softwarové vybavení jakož i specifikace osob, kterým je Kurz určen, jsou uvedeny v Internetovém obchodě u jednotlivých Kurzů (dále jen „Nabídka“).
1.3    Zveřejnění Nabídky Kurzů na Internetových stránkách má pouze informativní charakter, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy či veřejnou nabídku ve smyslu § 1731, resp. § 1780 odst. 1 občanského zákoníku.
1.4    Internetové stránky www.gamedevhub.cz by měly osoby mladší 18 let používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Platební údaje musí být poskytnuty dospělou osobou nebo se souhlasem dospělé osoby.

2.    ZÁVAZNOST VOP
2.1    Tyto VOP upravují vztahy mezi GHD jako provozovatelem Internetového obchodu a poskytovatelem Kurzů na straně jedné, a osobou, která si od GDH prostřednictvím Internetového obchodu Kurz objedná, resp. následně zakoupí (dále jen „Kupující“) a dále osobou, pro kterou Kupující Kurz zakoupí a která se bude Kurzu účastnit, pokud bude odlišní od Kupujícího (dále jen „Účastník Kurzu“).
2.2    Kupující bere na vědomí, že tyto VOP jsou závazné a řídí se jimi vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím, resp. Účastníkem Kurzu, není-li dále stanoveno jinak nebo nedohodnou-li si strany výslovně jinak. Podmínky vztahu mezi Kupujícím, resp. Účastníkem Kurzu a Poskytovatelem lze měnit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.
2.1    Potvrzením o seznámení se s těmito VOP, resp. uskutečněním Objednávky, jak je definována dále v těchto VOP, Kupující potvrzuje, že se s obsahem těchto VOP řádně seznámil a považuje je za jasné a srozumitelné, popř. že mu byly na jeho žádost ze strany Poskytovatele řádně a dostatečně vysvětleny, a zavazuje se jimi řídit. Kupující se rovněž zavazuje řádně a včas seznámit s těmito VOP všechny Účastníky Kurzu, kterým Kupující umožnil se Kurzu zúčastnit, a odpovídá za plnění povinností podle těchto VOP a Smlouvy těmito Účastníky Kurzu. Kupující bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn k náhradě jakékoli újmy vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.
2.3    Ustanovení VOP, která se týkají spotřebitele, se uplatní pouze ve vztahu ke Kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu aktuálně platné a účinné právní úpravy. Na takového Kupujícího se vztahují rovněž veškerá ustanovení aktuálně platných právních předpisů týkající se spotřebitele (vč. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3.    OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1    Kupující provede objednávku Kurzu (dále jen „Objednávka“) vyplněním objednávkového formuláře na stránkách Internetového obchodu, a to prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci v Internetovém obchodě.
3.2    Smlouva mezi Poskytovatelem a Kupujícím (dále jen „Smlouva“) vzniká okamžikem, kdy Kupujícímu bude doručeno oznámení Poskytovatel o přijetí (akceptaci) Objednávky zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Za oznámení o přijetí Objednávky se však nepovažuje případné automatické potvrzení Poskytovatele o tom, že Objednávku obdržel.

4.    PŘEDMĚT PLNĚNÍ
4.1    Uzavřením Smlouvy se (i) Poskytovatel zavazuje poskytnout Kupujícímu nebo jím určené osobě Účastníkovi Kurzu řádně a včas objednaný Kurz, tedy výuku a studijní materiály v rozsahu uvedeném v Nabídce Kurzu v Internetovém obchodě Poskytovatele, a (ii) Kupující se zavazuje řádně a včas zaplatit Poskytovateli cenu Kurzu uvedenou v Nabídce (dále jen „Cena“); to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě či těchto VOP.
4.2    Poskytovatel je povinen poskytnout Kupujícímu či jím určenému Účastníkovi Kurzu objednaný Kurz pouze tehdy, uhradí-li Kupující Cenu Kurzu řádně a včas dle čl. 6 těchto VOP.
4.3    Kupující je oprávněn zrušit svoji Objednávku Kurzu bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení potvrzení od Poskytovatele o přijetí nabídky Kupujícího na uzavření Smlouvy, nejpozději však do zahájení Kurzu, který Kupující zakoupil. Odstoupení musí být písemné, a to buď e-mailem prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy Poskytovatele uvedené na stránkách Internetového obchodu a/nebo odpovědí na oznámení o přijetí (akceptaci) Objednávky zaslané Poskytovatelem. V případě odstoupení se smluvní strany vypořádají způsobem uvedeným v čl. 13 těchto VOP.

5.    ÚPRAVA SMLUVNÍCH VZTAHŮ MEZI POSKYTOVATELEM A KUPUJÍCÍM
5.1    Vztahy mezi Poskytovatelem a Kupujícím se po uzavření Smlouvy řídí jednak (i) Smlouvou, kterou tvoří smluvní podmínky uvedené v Nabídce Poskytovatele, dále v Objednávce Kupujícího a v oznámení o přijetí Objednávky Poskytovatelem, dále (ii) těmito VOP, a (iii) ve zbývajícím rozsahu občanským zákoníkem z. 89/2012 Sb. v účinném znění. V případě rozporu mezi Smlouvou a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.

6.    INFORMACE O KURZECH A CENÁCH
6.1    Specifikace jednotlivých Kurzů, včetně jejich obsahu, studijních materiálů, osob, kterým jsou Kurzy určeny (Účastníků kurzu) a Cen jsou dostupné v Internetovém obchodu.
6.2    Ceny Kurzů jsou prezentovány včetně DPH a poplatků.  Pokud je předmětem plnění i hmotný produkt (např. tištěný studijní materiál, nosič elektronických informací apod.), mohou být k ceně takového produktu ze strany Poskytovatele připočteny i náklady vyžadované na fyzické dodání produktu dle aktuálních sazeb Internetového obchodu.

7.    PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1    Cenu lze Poskytovateli zaplatit bezhotovostně prostřednictvím platební brány Stripe, platební kartou on-line nebo bankovním převodem na účet Poskytovatele na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Kupujícímu spolu s oznámením o přijetí Objednávky či bez zbytečného odkladu poté.
7.2    Kupující je povinen uhradit Cenu Kurzu ve lhůtě uvedené na faktuře, tedy tak, aby k uvedenému datu byla Cena připsána na účet Poskytovatele. Pokud Kupující neuhradí Cenu Kurzu řádně a včas, Smlouva se automaticky ruší a Poskytovatel není povinen poskytnout Kupujícímu ani jinému Účastníkovi Kurzu účast v  Kurzu ani materiály uvedené v Nabídce Kurzu. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn požadovat od Kupujícího úhradu nákladů spojených s uzavřením Smlouvy a rezervací místa v Kurzu pro Kupujícího či jiného účastníka Kurzu, které činí minimálně 25% ceny objednaného kurzu.
7.3    Jakákoli faktura vystavená Poskytovatelem v souvislosti s úhradou Ceny bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu a obsahovat fakturační údaje uvedené Kupujícím v Objednávce.

8.    POSKYTNUTÍ KURZU
8.1    Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu či jinému Kupujícím určenému Účastníkovi Kurzu přístup ke Kurzu v termínu určeném pro konání Kurzu v Nabídce Kurzu, pokud do té doby dojde k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Kupujícím a uhrazení celé Ceny Kupujícím v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7 této smlouvy, a pokud byl splněn alespoň minimální počet Účastníků Kurzu uvedený v Nabídce Kurzu v Internetovém obchodu.
8.2    Pokud nedojde k naplnění alespoň minimálního počtu Účastníků Kurzu, který je specifikován v Nabídce Kurzu v Internetovém obchodu, není Poskytovatel povinen Kurz uskutečnit, v takovém případě je povinen před zahájením Kurzu informovat všechny přihlášené Účastníky Kurzu a  vrátit jim všechny přijaté platby týkající se daného Kurzu, pokud se s Účastníky Kurzu nedohodne jinak, např. na účasti v jiném Kurzu. Poskytovatel není povinen hradit Kupujícím či Účastníkům Kurzu žádnou škodu vzniklou v důsledku zrušení Kurzu pro nenaplnění minimálního počtu Účastníků Kurzu.
8.3    Kurzy jsou přístupné on-line a jejich obsah, včetně studijních materiálů, je Účastníkům Kurzu dodáván postupně v průběhu výuky.
8.4    Poskytovatel je povinen umožnit Účastníkovi Kurzu přístup do Kurzu po celou dobu konání Kurzu, ledaže tyto VOP nebo Smlouva stanoví něco jiného. V případě technického či jiného selhání na straně Poskytovatele, v jehož důsledku nebude Účastníkovi umožněn přístup ke Kurzu nebo studijním materiálům ve  stanovené době konání Kurzu nebo jeho části nebo poskytnutí studijního materiálu, je Poskytovatel povinen umožnit Účastníkovi Kurzu přístup v náhradním termínu odsouhlaseném Účastníkem Kurzu tak, aby pro Účastníka kurzu zůstala zachována celková doba trvání Kurzu, uvedená v Nabídce. V případě takové selhání na straně Poskytovatele, kdy není možné Účastníkovi Kurzu dodat celý obsah Kurzu v celkové stanovené době konání Kurzu, je Poskytovatel povinen vrátit Účastníkovi Cenu Kurzu odpovídající neposkytnuté části, nebo mu zdarma poskytnout účast v jiném obdobném Kurzu, dle volby Účastníka Kurzu.
8.5    Poskytovatel se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, aby zajistil, že jeho webové stránky budou bezpečné a bez chyb, virů a dalšího malwaru, důrazně však doporučuje, aby Kupující i Účastník Kurzu převzali odpovědnost za jejich vlastní internetovou bezpečnost, bezpečnost jejich osobních údajů a počítače. Poskytovatel upozorňuje Kupující i Účastníky Kurzů, že jejich užívání webových stránek Poskytovatele, účast na Kurzech i užívání obsah Kurzů i studijních materiálů ke Kurzům je na jejich vlastní nebezpečí a Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, která Kupujícímu či Účastníkovi Kurzu vznikne v souvislosti s výše uvedeným užíváním nebo účastí.
8.6    Poskytovatel neodpovídá za jakékoli technické či jiné problémy na straně Účastníka Kurzu, v jejichž důsledku nebude Účastník Kurzu schopen se Kurzu nebo některé jeho části (lekce) zúčastnit. Za neúčast Účastníka Kurzu na Kurzu či jeho části nebude Poskytovatel poskytovat žádné kompenzace; to nebrání Poskytovateli nabídnout Kupujícímu náhradní termín pro účast na Kurzu nebo jeho části, bude-li to možné.

9.    POVINNOSTI ÚČASTNÍKA KURZU
9.1    Účastník Kurzu je povinen v průběhu Kurzu dodržovat obecně závazné právní předpisy a dále zásady slušného chování a morálky a nenarušovat průběh Kurzu nevhodnými projevy, ať již ústními či písemnými, nebo technickými zásahy do výuky. Účastník není oprávněn porušovat práva ostatních účastníků Kurzu ani vyučujícího, zejména je povinen zdržet se náboženských, rasistických, sexistických či jiných urážlivých, výhrůžných, obtěžujících č pomlouvačných poznámek či chování.
9.2    Kupující i Účastník Kurzu berou na vědomí, že Poskytovatel si vyhrazuje právo sledovat, kontrolovat a uchovávat veškerou komunikaci, která mu byla poskytnuta Kupujícím či Účastníkem Kurzu.
9.3    V případě porušení kterékoliv z povinností uvedených v odst. 9.1 těchto VOP je Poskytovatel oprávněn ihned zamezit Účastníkovi přístup ke Kurzu a odstoupit od Smlouvy, a to bez jakékoliv náhrady poskytnuté Účastníkovi nebo Kupujícímu, který Účastníkovi zajistil účast v Kurzu. Poskytovatel či jiná osoba poškozená chováním Účastníka po něm mohou vymáhat veškerou újmu, kterou jim svým chováním způsobil. Poskytovatel je dále oprávněn zamezit Účastníkovi, který porušil kteroukoliv z výše uvedených povinností, či Kupujícímu, který mu účasti v Kurzu zajistil, účast v kterémkoli Kurzu Poskytovatele.

10.    REKLAMACE
10.1    Je-li Účastník Kurzu nespokojen s kvalitou Kurzu jako celku či některou jeho částí (lekcí) či studijním materiálem, má Kupující právo je reklamovat. Kupující je povinen svou reklamaci uplatnit u Poskytovatele písemně, kdy může zaslat reklamaci e-mailem (dále jen „Reklamace“), a to:
(i)    ve vztahu k celému Kurzu nejpozději do poloviny doby trvání Kurzu,
(ii)    ve vztahu ke konkrétní části Kurzu (lekci) nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání,
(iii)    ve vztahu ke studijním materiálu ke Kurzu nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho obdržení, resp. od obdržení přístupu k tomuto materiálu,
přičemž pokud se Účastník Kurzu některé části Kurzu nezúčastnil nebo si nevyzvedl studijní materiál ihned po obdržení přístupu k němu, nebudou shora uvedené lhůty pro reklamaci posunuty. Nedojde-li k včasnému uplatnění Reklamace dle tohoto čl. 9.1, jakákoli práva Kupujícího z vadného plnění zanikají.
10.2    V Reklamaci musí Kupující uvést, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace spotřebitel požaduje, dle odst. 10.4 níže.
10.3    Poskytovatel je povinen přijetí Reklamace Kupujícímu bezodkladně potvrdit a vyřídit ji co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Pokud není reklamace vyřízena v uvedené lhůtě, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Poskytovateli, smluvní strany se vypořádají způsobem uvedeným v čl. 13 těchto VOP.
10.4    Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody Reklamace a v případě, že ji shledá oprávněnou, má Kupující nárok na následující řešení, dle své volby v jednotlivých případech:
(i)    v případě reklamace Kurzu do 14 dnů od jeho zahájení vrácení celé Ceny Kurzu nebo absolvování jiného Kurzu,
(ii)    v případě reklamace Kurzu do poloviny doby jeho trvání vrácení části Ceny Kurzu odpovídající neabsolvované části Kurzu,
(iii)    v případě reklamace části Kurzu (jednotlivé lekce, konzultace, apod.) vrácení části Ceny Kurzu odpovídající reklamované části, nebo poskytnutí jiné části Kurzu,
(iv)    v případě reklamace studijních materiálů ke Kurzu vrácení části Ceny Kurzu odpovídající reklamovanému materiálu.
10.5    Po uplynutí poloviny doby trvání Kurzu již není možné reklamovat celý Kurz, pouze jednotlivou část Kurzu.
10.6    V případě reklamace celého Kurzu je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi Kurzu omezit či znemožnit přístup do Kurzu a není povinen zasílat Účastníkovi Kurzu materiály ke Kurzu, a to až do vyřízení reklamace Kurzu.
10.7    Poskytovatel je oprávněn Reklamaci odmítnout především z následujících důvodů:
(i)    jedná se o překážky či důvody vzniklé na straně Kupujícího např. nedostatečné softwarové či hardwarové vybavení, změna časových možností, ztráta zájmu o Kurz, nedostatečné seznámení s obsahem Kurzu před uzavřením Smlouvy, nedostatečné vstupní znalosti apod.;
(ii)    jedná se o čistě subjektivní hodnocení Kupujícího, které nebude podloženo obdobným názorem ostatních Účastníků Kurzu;
(iii)    Účastníkovi Kurzu nebyl poskytnut přístup ke Kurzu z důvodu pozdní úhrady Ceny nebo mu byl zamítnut přístup ke Kurzu z některého z důvodu uvedeného ve Smlouvě či těchto VOP; nebo
(iv)    Došlo ke zrušení části Kurzu ze strany Poskytovatele, za kterou bylo/bude Kupujícímu poskytnuto adekvátní náhradní řešení.
10.8    Poskytovatel je povinen Kupujícímu písemně oznámit zamítnutí či uznání reklamace, a dále v případě zamítnutí jeho odůvodnění, v případě uznání reklamace způsob jejího řešení.  V případě zamítnutí reklamace z důvodu uvedených v odst. 10.7 písm. (i) či (ii) Poskytovatel spolu s odesláním oznámení o vyřízení reklamace znovu obnoví přístup Účastníka ke Kurzu.
10.9    Potvrzením těchto VOP Kupující prohlašuje, že se seznámil se svými právy na reklamaci podle tohoto čl. 10 VOP a zavazuje se tímto článkem řídit a postupovat podle něj.

11.    OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
11.1    Obsah Kurzů, způsob jejich realizace i studijní materiály ke Kurzům jsou obchodním tajemstvím Poskytovatele a jako takové musí být chráněny a nesmí být zpřístupňovány třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele, což se Kupující u Účastník Kurzu zavazují dodržovat.
11.2    Obsah Kurzů, způsob jejich realizace i studijní materiály ke Kurzům jsou také autorskými díly (dále jen „Díla“) a jako taková podléhají zákonné ochraně podle autorského zákona a dalších právních předpisů, tuto ochranu se Kupující zavazuje dodržovat. Veškerá majetková práva k těmto Dílům náležejí Poskytovateli.
11.3    Kupující, který uhradí Cenu Kurzu, resp. jím určený Účastník Kurzu, je oprávněn absolvovat Kurz a v jeho rámci užívat Díla, avšak výhradně pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí je dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat či jakkoliv poskytovat přístup k nim třetím osobám. Pro vyloučení pochybností spadá pod shora uvedený zákaz rovněž sdělování a rozšiřování jakýchkoli přístupových údajů ke Kurzům nebo ke studijním materiálům.
11.4    V rámci ustanovení tohoto článku VOP není Kupujícímu ani Účastníkovi uděleno jakékoli oprávnění týkající se práv k duševnímu vlastnictví Poskytovatele, vč. ochranných známek.
11.5    V případě porušení kterékoliv ze shora uvedených povinností ze strany Účastníka Kurzu a/nebo Kupujícího je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a Kupující je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a dále veškerou způsobenou újmu, včetně ušlého zisku, která v důsledku porušení Poskytovateli vznikla. Smluvní pokuta i náhrada způsobené újmy je splatná na výzvu Poskytovatele.

12.    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1    Osobními údaji se pro účely zásad ochrany osobních údajů upravených v tomto článku 11 VOP (dále jen „Zásady“) rozumí osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) poskytnuté Poskytovateli ze strany Kupujícího nebo Účastníka Kurzu (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje mohou zahrnovat např. jméno a příjmení, adresu bydliště/sídla, IČO, e-mailovou adresu, telefonní číslo Kupujícího a/nebo Účastníka Kurzu, bankovní údaje.
12.2    Kupující prohlašuje, že veškeré jím nebo Účastníkem Kurzu poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li jakékoli změně Osobních údajů, je Kupující povinen o této změně Poskytovatele vyrozumět nejpozději do sedmi (7) dnů.
12.3    Osobní údaje jsou Poskytovatelem zpracovány za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):
(i)    Osobní údaje sdělené při registraci v Internetovém obchodě jsou zpracovány za účelem spravování uživatelského profilu a případně též za účelem uvedeným pod bodem (ii) níže;
(ii)    Osobní údaje sdělené v souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou zpracovány za účelem zpracování Objednávky, plnění závazku ze Smlouvy či řádného vyplnění a vystavení účetních a daňových dokladů;
(iii)    Osobní údaje uvedené pod bodem (i) a (ii) jsou dále v nezbytně nutném rozsahu zpracovávány pro marketingové účely Poskytovatele na základě jeho oprávněného zájmu informovat Kupujícího či Účastníka Kurzu jako své klienty o svých dalších produktech a službách (např. zasíláním obchodních sdělení).
12.4    Ke zpracování Osobních údajů bude docházet po dobu trvání důvodu pro zpracování Osobních údajů podle odst. 12.3 těchto VOP a dále po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele či plnění jeho povinností, které mu plynou z právních předpisů či závazného rozhodnutí veřejnoprávního orgánu.
12.5    Kupující bere na vědomí, že Poskytovatel je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR oprávněn zpracovávat poskytnuté Osobní údaje i bez souhlasu subjektu Osobních údajů zejména (i) za účelem plnění závazku ze Smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy, vč. zpracování Objednávky; (ii) z důvodu plnění svých právních povinností; (iii) je-li to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Poskytovatel pověřen jako správce; a/nebo (iv) pro účely svých oprávněných zájmů např. pro zasílání obchodních sdělení Poskytovatele.
12.6    Poskytovatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má Kupující i Účastník Kurzu právo
(i)    na přístup ke svým Osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, jakož i informace o účelu zpracování, kategorii Osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
(ii)    na opravu nepřesných Osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
(iii)    na výmaz Osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud Kupující, popř. Účastník Kurzu odvolal souhlas ke zpracování svých Osobních údajů nebo jeho Osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
(iv)    na omezení zpracování spočívající v tom, že Kupující či Účastník Kurzu popírá přesnost svých Osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
(v)    na přenositelnost údajů spočívající v tom, že Kupující či Účastník Kurzu má právo získat své Osobní údaje, jež poskytl Poskytovateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
(vi)    právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
(vii)    právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
12.7    Poskytovatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele Osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
12.8    Poskytovatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s Osobními údaji o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
12.9    Poskytovatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány Osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.
12.10    Kupující prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů podle těchto Zásad. Kupující dále prohlašuje, že jakékoli Osobní údaje týkající se Účastníka Kurzu byly Poskytovateli poskytnuty s jeho souhlasem a dále že tento Účastník Kurzu byl v dostatečném rozsahu seznámen s těmito Zásadami a souhlasí s nimi.
12.11    V případě, že se jakékoli prohlášení Kupujícího ukáže jako nepravdivé, má Poskytovatel právo požadovat po Kupujícím náhradu jakékoli újmy, která mu v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení vznikla. Bude-li to možné, je Poskytovatel oprávněn požádat Kupujícího, aby plnil namísto něj újmu způsobenou třetím osobám.

13.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
13.1    Každá ze smluvních stran Smlouvy je oprávněna od ní odstoupit, stanoví-li tak občanský zákoník, Smlouva nebo tyto VOP.
13.2    V případě odstoupení si smluvní strany vrátí vše, co si do té doby plnily. Pokud však již byla Kupujícímu nebo Účastníkovi Kurzu dodána část plnění, např. část Kurzu, studijní materiály apod., tyto Kupující Poskytovateli nevrací, a Poskytovatel nevrací Kupujícímu část Ceny Kurzu odpovídající hodnotě již dodaného plnění. Kupující i Účastník Kurzu, který plnění obdržel, jsou oprávněni ho užít výhradně pro svoji potřebu, nejsou oprávněni je poskytnout ani jakkoliv zpřístupnit třetí osobě. V případě porušení této povinnosti je Kupující povinen uradit Poskytovateli smluvní pokutu a nahradit způsobenou újmu dle ustanovení odst. 11.5 těchto VOP.
13.3    Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu příslušné smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, nejpozději však 3 pracovní den od jeho odeslání na příslušnou adresu.
13.4    Smluvní pokuty a náhrada škody jsou splatné na výzvu oprávněné strany.

14.    ZMĚNA VOP
14.1    Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně doplňovat a měnit. O změnách je Poskytovatel povinen Kupujícího předem informovat, a to písemně e-mailem na adresu uvedenou ve Smlouvě, nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nového znění VOP. Kupující je oprávněn do 30 dnů od oznámení o změně VOP písemně odstoupit od Smlouvy. Pokud tak neučiní, platí, že souhlasí se změnou VOP a je povinen se řídit VOP v novém znění.
14.2    Kupujícímu se doporučuje pravidelná kontrola aktuálního znění VOP.

15.    KOMUNIKACE
15.1    Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat buď doporučenou poštou nebo e-mailem zaslanými na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, v případě Poskytovatele na adresu Táborská 65/29, Praha 4, Nusle, 14000; E-mail hub@gamedevhub.cz. Písemnosti zaslané doporučenou poštou či messengerem se považují za doručené okamžikem jejich převzetí či odmítnutí převzetí druhou smluvní stranou nebo 3. pracovní den po jejich odeslání, v závislosti na tom, která z uvedených skutečností nastane nejdříve. Písemnosti zaslané e-mailem se považují za doručené okamžikem uvedeným v potvrzení adresáta o přečtení mailu doručeném odesílateli, nebo 3. pracovní den po jejich odeslání na adresu druhé smluvní strany, v závislosti na tom, která z uvedených skutečností nastane dříve.

16.    ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
16.1    Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
16.2    Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Kupujícím ze Smlouvy se smluvní strany zavazují vyřešit smírnou cestou. Nepodaří-li se urovnat spory smírnou cestou, budou všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány příslušnými českými soudy.
16.3    V případě sporu mezi smluvními stranami, které jsou podnikateli, bude místně příslušný Městský soud v Praze, resp. Obvodní soud v Praze 6.
16.4    Dojde-li mezi Poskytovatelem a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který nebude možné vyřešit smírnou cestou, může takový Kupující (i) podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů určenému subjektu, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz; popř. (ii) využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1    Jestliže se některé ustanovení těchto VOP či Smlouvy ukáže být či se stane neplatným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení od něj oddělitelných. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vymahatelné a které bude svým smyslem a účelem odpovídat ustanovení původnímu.
17.2    Kupující potvrzením o přečtení těchto VOP a dále odesláním Objednávky potvrzuje, že mu byly poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace, že se s těmito VOP s dostatečným předstihem před odesláním Objednávky seznámil, že veškerý obsah těchto VOP považuje za určitý a srozumitelný a že jsou mu zcela zřejmá jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu.
17.3    Kupující se rovněž zavazuje řádně a včas seznámit s těmito VOP všechny Účastníky Kurzů na jeho straně a odpovídá za poskytnutí všech potřebných souhlasů a za plnění povinností podle těchto VOP a Smlouvy těmito Účastníky Kurzů. Kupující bere na vědomí, že je povinen uhradit Poskytovateli veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení této povinnosti.
Created with